search

دستگاه لیزر شیپوری Calla lily , arum lil


توضیح در خصوص سیکاس زامیا : دستگاه لیزر نامناسب در طی فصل رشد از عوارض عدم دستگاه لیزر دهی و گشوده نشدن غنچه هاست .
در دمای ۱۲ – سکو قسمت های هوایی از در میان می‌رود , البته قسمت های زیرزمینی زنده مانده و با مساعد شدن هوا رشد خود را آغاز می کند .
بهترین دما برای رویش در در طول روز ۱۸ تا ۲۰ رتبه و در شب ۱۳تا ۱۶ رتبه است . زیر خیس بودن دمای شبانه نسبت به دمای روزانه در دستگاه لیزر دهی و نیز در پیدایش رنگ دلخواه دستگاه لیزر های صورتی و نارنجی نقش مهمی داراست و تهیه اینگونه دما در محیط خانگی مشکل است . کاهش دمای شبانه بیش از این میزان , منجر سبزرنگ ماندن رنگ دستگاه لیزر ها می گردد . در دمای تحت ۱۲ مرتبه , گیاه رنگ پریده و دستگاه لیزر ها چروک می‌شوند . دردمای ۲۳ سکو گیاه در گیر استرس گرما شده و در ۲۸ سکو رویش آن متوقف می شود . محیط گرم از جمله عوارض عدم دستگاه لیزر دهی آن است .
این گیاه به مکانی پر‌نور با دست کم ۶ ساعت نوروفروغ مستقیم آفتاب نیاز دارد . در رخ تابش نوروروشنایی مستقیم آفتاب , بایستی گیاه از آب پاشی و رطوبت مناسب خاک برخوردار باشد , در غیراینصورت به گیاه جراحت وارد می گردد .
خاک این گیاه می بایست بتواند رطوبت را درخود نگه داشته و زود خشک نشود . عمق دستگاه لیزر دان دستکم ۳۰ سانتیمتر باشد . نبود مواد غذایی یکی‌از دلایل عدم دستگاه لیزر دهی گیاه است .
اصلی ترین راه انتشار این گیاه , تقسیم ریزوم ( ساقه زیرزمینی ) است . به مرور زمان گیاهچه های کوچکی که پاجوش می‌باشند , از کنار گیاه مادری و از ساقه زیرزمینی شکل می گیرند و موجب ازدحام بوته اساسی میگردند . ازدحام گیاه مادری یکی از دلایل عدم دستگاه لیزر دهی گیاه است . در اوایل فصل بهار ریزوم را بیرون آورده و بعد از نظافت کردن خاک فضا ریشه و ریزوم , آن را تقسیم کرده و هر بخش را که دستکم یک جوانه دارد , در دستگاه لیزر دانی با خاک مرطوب و در عمق ۵ تا ۱۰ سانتیمتری , به صورت عمودی بکارید . کمتر یا این که بخش اعظم بودن عمق کاشت , در آینده سبب ساز عدم دستگاه لیزر دهی دلخواه گیاه خواهد شد . دستگاه لیزر دان را در جای خنک گذاشته و خاک بستر را مرطوب نگه دارید تا گیاه نو رویش خود را مقدمه کند .

میوه رسیده زردرنگ یا این که نارنجی رنگ می شود . بذرها را از درون آن خارج آورده و پوشش روی آنها‌را تمیز کرده و در بهار بکارید . عمق کاشت بذر می بایست فراوان اندک باشد و فقط لایه ظرافت از خاک روی بذرها بریزید . دما دلخواه سبز کردن بذر ۲۰ جايگاه است . ۲ تا ۳ سال ارتفاع می کشد تا گیاه حاصل از رشد بذر به توان دستگاه لیزر دهی رسد

close
search
بایگانی

Hi, guest!

settings

menu